จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร จังหวัดสุรินทร์
ปีงบประมาณ 2546 - 2547

เดือน

ปีงบประมาณ 2546

ปีงบประมาณ 2547

บาดเจ็บ

เสียชีวิต

อัตราป่วยตาย

บาดเจ็บ

เสียชีวิต

อัตราป่วยตาย

  ตุลาคม 1,862 22 1.18 1,311 17 1.30
  พฤศจิกายน 2,319 27 1.16 1,936 22 1.14
  ธันวาคม 1,899 36 1.89 1,569 24 1.53
  มกราคม 2,065 23 1.11 1,539 33 2.14
  กุมภาพันธ์ 1,472 5 0.34 1,329 24 1.80
  มีนาคม 1,231 16 1.30 1,158 37 3.19
  เมษายน 1,632 13 0.80 1,270 21 1.65
  พฤษภาคม 1,296 13 1.00 1,106 16 1.45
  มิถุนายน 1,277 15 1.17 1,049 25 2.38
  กรกฎาคม 1,269 7 0.55      
  สิงหาคม 1,102 7 0.63      
  กันยายน 1,120 9 0.80      

รวม

18,544 193 1.04 12,267 219 1.78