km ไหมสุรินทร์
   
KM TEAM การจัดทำคู่มือสื่อความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์

เกษตรจังหวัดสุรินทร์
ผู้แทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
ผู้แทน ผอ.ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตสุรินทร์
ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์
ผู้แทนหัวหน้าโครงการชลประทานสุรินทร์
ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์
ผู้แทนประมงจังหวัดสุรินทร์
ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์
ผู้แทนหัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์
ผู้แทนผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสุรินทร์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สนจ.สร.
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สนจ.สร.
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดสุรินทร์
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สนง.เกษตรจังหวัดฯ
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและการพัฒนาการผลิต สนง.เกษตรจังหวัดฯ
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สนง.เกษตรจังหวัดฯ
นายชวาล เย็นเสมอ เจ้าพนักงานปกครอง 7ว
นายสมพร พูลเพิ่ม นักวิชาการพัฒนาชุมชน 7ว
นายภูษิต ทัดศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 7
นางกรรณิการ์ พลบูรณ์ศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 7ว
นายวีระศักดิ์ ประพิตรภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 7ว
นายวิจิตร ชูวา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 7
นายสำรวย อุตทา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ว

รายชื่อสมาชิกเครือข่าย เกษตรอินทรีย์

ประธานคณะทำงาน
รองประธานคณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงานและเลขานุการ
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ


จำนวนผู้เข้าชม:Free Web Counter
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสุรินทร์
 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ.หลักเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000